مشخصات توضیحات بیشتر
طول عرض ارتفاع
ناتان تخت نوزاد نوجوان 1874 893 1270
کمد دودرب 1074 594 2037
ویترین 712 444 2027
میزتعویض 940 544 1017
شلف دیواری 990 197 372