کاپریس دوطبقه

سرویس خواب کاپریس دو طبقه , اشغال فضای کم با آپشنهای کاربردی

  • سرویس خواب کاپریس دو طبقه-تخت خواب بالا
  • سرویس خواب کاپریس دو طبقه-میز تحریر
  • سرویس خواب کاپریس دو طبقه-تخت خواب پایین + تخت مهمان
  • سرویس خواب کاپریس دو طبقه-کمد لباس
  • کاپریس دو طبقه-چیدمان یک
  • کاپریس دو طبقه-چیدمان دو
  • کاپریس دو طبقه-چیدمان سه
  • کاپریس دو طبقه-چیدمان چهار
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب کاپریس دو طبقه,اشغال فضای کم با آپشنهای کاربردی,این مجموعه با چیدمانهای مختلف قابل ارائه میباشد.سرویس خواب دوطبقه کاپریس یک انتخاب هوشمندانه است .